Huisregels

Tijdens de eerste afspraak zal er een intakegesprek en onderzoek gedaan worden dat als basis dient voor het opstellen van uw behandelplan. Wanneer u zich zonder verwijzing van een arts aanmeld zal er vooraf nog een screening moeten plaatsvinden om de indicatie voor fysiotherapie te bepalen.

Bij de eerste afspraak dient u zich te melden aan de balie, u wordt verwacht maar het is fijn om te weten dat u er bent. Verder dient u zich te kunnen legitimeren, het zorgverzekeraarspasje te kunnen tonen en een eventuele verwijsbrief te kunnen overhandigen. Fysiotherapie Dols is verplicht deze gegevens te controleren. 

Omdat wij veel oefenen met onze patiënten is het aan te bevelen om makkelijke kleding te dragen en eventueel een korte broek of short mee te nemen.  

Neem ook een grote badhanddoek mee om op te kunnen liggen. 

De gereserveerde behandeltijd bedraagt 30 minuten, inclusief de verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut.

U dient tijdig aanwezig te zijn voor uw behandeling. U kunt geen aanspraak maken op verloren behandeltijd wanneer u te laat arriveert voor uw afspraak.

Bij verhindering dient u zich telefonisch minstens 24 uur van te voren af te melden anders zullen de kosten in rekening worden gebracht.

De polisvoorwaarden betrekkende de vergoeding fysiotherapie dient u zelf na te gaan. Het eventueel overschrijden van de behandellimiet / vergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid. Bij overschrijding van uw budget fysiotherapie dient u zelf de kosten te betalen.

Onze praktijktarieven zijn vrij inzichtelijk en worden getoond in de wachtruimte.

U heeft de betalingsvoorwaarden ontvangen en gaat hiermee akkoord.

Door onvoorziene redenen (bijvoorbeeld bij ziekte) of langdurige afwezigheid kan het zijn dat uw fysiotherapeut vervangen zal worden door een collega fysiotherapeut. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren in samenspraak met u.

In de gehele praktijk geldt een rookverbod.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Het meenemen en nuttigen van etenswaren is niet toegestaan.

U dient het gebruik van uw mobiele telefoon zoveel mogelijk te beperken.

U dient zicht rustig te gedragen, andere patiënten en de medewerkers niet lastig te vallen en de dagelijkse gang van zaken niet te verstoren.

In de praktijk wordt een privacyreglement gehanteerd wat inhoudt dat uw persoonlijke gegevens administratief worden vastgelegd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). U, als cliënt, of uw wettelijke vertegenwoordiger heeft recht op inzage in het behandeldossier.

In geval van calamiteiten dient u de instructies van de aanwezige BHV’er dan wel het aanwezig personeel of brandweer / politie op te volgen.

Fysiotherapie Dols is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen in of rondom ons pand, neem uw waardevolle eigendommen mee naar de behandelruimte.

Een goede hygiëne is vanzelfsprekend. 

Fysiotherapie Dols is aangesloten bij de Klachtenregeling van het KNGF. Bij klachten over uw fysiotherapeut of medewerkers van Fysiotherapie Dols verwijzen wij u naar onze klachtenregeling.

Bejegening:

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die bij Fysiotherapie Dols gelden:

De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de behandeling dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.

Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.

Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.

De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.

Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u van mening bent dat Fysiotherapie Dols niet op de juiste manier met u omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling, kenbaar maken.